Stichting Sociale Gezondheid
Deurne

St. Sociale Gezondheid Deurne

Bezoekadres: Fabriekstraat 24 5753 AH Deurne
Postadres secretariaat: Zeisveld 35 3993 SH Houten
mail: secretaris at socialegezondheiddeurne.nl
Tel: 06 – 30 69 34 85

nieuws

naar een inclusieve samenleving

sociale gezondheid

voor wie?

hoe?

projecten

documentatie

statutair

organisatie

Project

• Pilot 'Signalering Meervoudige Hulpvragen'

Betrokkenheid huisartsen bij meervoudige hulpvragen
Door huisartsen werd regelmatig gesignaleerd, dat zij vaak alleen maar zijdelings bij situaties betrokken werden waarbij meervoudige hulpvragen aan de orde zijn, terwijl er tegelijkertijd grote behoefte is aan een samenhangende aanpak van wat zich voordoet.
Initiatieven van huisartsen om dit aan te kaarten werden onvoldoende door andere instanties opgepakt. Er werd geen actie genomen en/of er werd gewoon niet gereageerd. Dat bevorderde verdergaande samenwerking niet.

Belangrijke signalerende rol huisartsen
Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor goede en voldoende welzijnszorg werd van 2011 tot 2015 de ‘Kerngroep Gezamenlijke Beoordeling’ ingesteld om voor meervoudige hulpvragen te werken aan een goede, volledige vraagverheldering en een samenhangende aanpak van de verschillende betrokken instanties (zie elders op deze site).
Ook in deze 'Kerngroep' werd onderkend, dat de huisartsenpraktijken hiervoor een belangrijke signalerende rol kunnen hebben. Met name situaties rond overgewicht en dementie kwamen hierbij ter sprake en vragen urgente aandacht.

Pilot voor twee huisartsenpraktijken
De huisartsenpraktijken De Poort en De Bie & De Kock wilden hier met een pilot serieus op inhaken. Enerzijds om in de individuele casuďstiek een integrale aanpak van meerdere partijen te bevorderen (en de terugkoppeling naar de betrokken huisartsen beter te borgen). Anderzijds om met concrete casuďstiek zichtbaar te maken welke structurele belemmeringen er in de onderlinge samenwerking zijn en daar structurele oplossingen voor te ontwikkelen.
Stichting Sociale Gezondheid wilde deze samenwerking van huisartsen met de andere zorginstanties graag stimuleren en ondersteunde deze pilot.
De pilot moest uiteindelijk zichtbare verbeteringen in de onderlinge samenwerking opleveren, die ook andere praktijken konden stimuleren ditzelfde te doen.

Evaluatie en vervolg
Bij eerste evaluatie van de pilot werd geconstateerd, dat het aanmelden van casuďstiek bij de kerngroep voor huisartsen omslachtig was en simpeler zou moeten worden. De Bakker en De Kock hebben daarbij voorkeur uitgesproken voor (al dan niet tijdelijke) aanstelling van een specifieke functionaris.
De Stichting Sociale Gezondheid Deurne wilde deze variant verder ontwikkelen en heeft met een speciaal aangestelde functionaris in een verlengde periode van de pilot zeer leerzame ervaringen opgedaan.
Met het beeindigen van de 'Kerngroep Gezamenlijke Beoordeling' stopte ook deze pilot. Door de leden van het daarna gevormde Gebiedsteam Deurne rechtstreeks aan iedere huisartsen te koppelen is de belangrijkste les uit deze pilot overgenomen.

Zupport copyright 2016